CJENOVNIK ZA KUPOVINU LICENCI POSLOVNE APLIKACIJE “ELEMENT“
Licence poslovno informacionog sistema ELEMENT
Moduli: Per CAL licenca
5D ELEMENT Glavna knjiga 500,00 KM
5D ELEMENT Financijska operativa 500,00 KM
5D ELEMENT Robno materijalno knjigovodstvo 500,00 KM
5D ELEMENT POS Kasa 350,00 KM
5D ELEMENT Obračun plaća 750,00 KM
5D ELEMENT Ugovori o djelu 500,00 KM
5D ELEMENT Stalna sredstva 400,00 KM
Opcije: Aktivacija opcije
5D ELEMENT Robno materijalno knjigovodstvo
- Proizvodnja osnovna verzija 500,00 KM
- Skladište po LOT-u 500,00 KM
5D ELEMENT Obračun plaća
- Kadrovska evidencija 500,00 KM
Cijene su iskazane bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).
Cijena koštanja cjelokupnog poslovnog informacionog sistema Element formira se na osnovu kupovine ukupnog broja CAL licenci pojedinih modula iz ponude kompanije 5th Dimension d.o.o., a za koje je klijent iskazao potrebu.

Za aktivaciju opcija licence poslovne aplikacije Element prethodno je potrebno da korisnik posjeduje validiranu CAL licencu modula za kojeg je opcija vezana. Nije moguće kupovati opcije bez prethodne kupovine licence modula na kojeg se opcija odnosi. Kupovinom navedene opcije korisnik je u mogućnosti istu koristiti na svim prethodno kupljenim CAL licencama modula na koje se opcija odnosi.
Sistemsko održavanje - Update poslovno inf. sistema ELEMENT
Moduli: Mjes. per CAL licenca God. osvježenje ver.
5D ELEMENT Glavna knjiga 14,58 KM/mj. 175,00 KM/god.
5D ELEMENT Financijska operativa 14,58 KM/mj. 175,00 KM/god.
5D ELEMENT Robno materijalno knjigovodstvo 14,58 KM/mj. 175,00 KM/god.
5D ELEMENT POS Kasa 10,21 KM/mj 122,50 KM/god.
5D ELEMENT Obračun plaća 21,88 KM/mj 262,50 KM/god.
5D ELEMENT Ugovori o djelu 14,58 KM/mj 175,00 KM/god.
5D ELEMENT Stalna sredstva 11,67 KM/mj 140,00 KM/god.
Opcije: Mjes. per opcija God. osvježenje ver.
5D ELEMENT Robno materijalno knjigovodstvo
- Proizvodnja osnovna verzija 14,58 KM/mj. 175,00 KM/god.
- Skladište po LOT-u 14,58 KM/mj. 175,00 KM/god.
5D ELEMENT Obračun plaća
- Kadrovska evidencija 14,58 KM/mj. 175,00 KM/god.
Cijene su iskazane bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).
Ugovor o osvježenju verzije zaključuje se zajedno uz Ugovor o operativnom održavanju poslovne aplikacije Element. Cijena godišnjeg osvježenja verzije je 35% ukupne vrijednosti CAL licenci i opcija.
Operativno održavanje – Korisnička podrška za rad na poslovno inf. sistemu ELEMENT
Moduli: Mjes. per CAL licenca God. op. održavanje.
5D ELEMENT Glavna knjiga 10,00 KM/mj. 120,00 KM/god.
5D ELEMENT Financijska operativa 10,00 KM/mj. 120,00 KM/god.
5D ELEMENT Robno materijalno knjigovodstvo 10,00 KM/mj. 120,00 KM/god.
5D ELEMENT POS Kasa 7,00 KM/mj 84,00 KM/god.
5D ELEMENT Obračun plaća 15,00 KM/mj 180,00 KM/god.
5D ELEMENT Ugovori o djelu 10,00 KM/mj 120,00 KM/god.
5D ELEMENT Stalna sredstva 8,00 KM/mj 96,00 KM/god.
Opcije: Mjes. per opcija God. op. održavanje
5D ELEMENT Robno materijalno knjigovodstvo
- Proizvodnja osnovna verzija 10,00 KM/mj. 120,00 KM/god.
- Skladište po LOT-u 10,00 KM/mj. 120,00 KM/god.
5D ELEMENT Obračun plaća
- Kadrovska evidencija 10,00 KM/mj. 120,00 KM/god.
Cijene su iskazane bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).
Cijena mjesečnog Ugovora o operativnom održavanju poslovne aplikacije Element iznosi 2% ukupne vrijednosti kupljenih CAL licenci i opcija.

Zaključenjem Ugovora o održavanju korisnik zakupljuje garantovani rok odziva korisničke podrške i osigurava blagovremenu podršku. Fond sati korisničke podrške formira se u skladu sa vrijednošću Ugovora i na raspolaganju je korisniku za utrošak tokom godine. Obračun sati KP vrši se kvartalno. Neutrošeni sati se ne mogu prenositi iz jednog kvartala u drugi. Utrošak prekovremenih sati KP naplaćuju se po važećem cjenovniku usluga 5th Dimension d.o.o.

Minimalan iznos Ugovora o operativnom održavanju sa uključenim osvježenjem verzija (sistemsko održavanje - update) iznosi 70,00 KM/mj. i odnosi se na korisnike koji imaju nižu vrijednost kombinacije licenci na mjesečnom nivou.
Implementacija i konfiguracija modula poslovno informacionog sistema ELEMENT
Moduli: Per CAL licenca
5D ELEMENT Glavna knjiga 150,00 KM
5D ELEMENT Financijska operativa 150,00 KM
5D ELEMENT Robno materijalno knjigovodstvo 150,00 KM
5D ELEMENT POS Kasa 150,00 KM
5D ELEMENT Obračun plaća 300,00 KM
5D ELEMENT Ugovori o djelu 150,00 KM
5D ELEMENT Stalna sredstva 150,00 KM
Opcije: Per opcija
5D ELEMENT Robno materijalno knjigovodstvo
- Proizvodnja osnovna verzija 150,00 KM
- Skladište po LOT-u 150,00 KM
5D ELEMENT Obračun plaća
- Kadrovska evidencija 150,00 KM
Cijene su iskazane bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).
Implementacija i konfiguracija se zaračunava pri inicijalnoj nabavci i stavljanju u upotrebu novog modula ili opcije.
Obuka za rad na poslovno informacionom sistemu ELEMENT
Moduli: Per CAL licenca
5D ELEMENT Glavna knjiga 210,00 KM
5D ELEMENT Financijska operativa 210,00 KM
5D ELEMENT Robno materijalno knjigovodstvo 210,00 KM
5D ELEMENT POS Kasa 210,00 KM
5D ELEMENT Obračun plaća 210,00 KM
5D ELEMENT Ugovori o djelu 210,00 KM
5D ELEMENT Stalna sredstva 210,00 KM
Opcije: Per opcija
5D ELEMENT Robno materijalno knjigovodstvo
- Proizvodnja osnovna verzija 210,00 KM
- Skladište po LOT-u 210,00 KM
5D ELEMENT Obračun plaća
- Kadrovska evidencija 210,00 KM
Cijene su iskazane bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).
Za svaku prvu kupljenu CAL licencu (ili opciju) korisnik obavezno kupuje minimalno 3h osnovne inicijalne obuke. Korisnik nije obavezan kupiti sate obuke ukoliko prethodno ima certificiran radni kadar.
CJENOVNIK USLUGA
Usluge obuke cijena: 70,00 KM/h
Obuka se organizuje na lokaciji korisnika. Obuci prisustvuje do 2 polaznika po jednoj licenci.
Obuka izvan radnog vremena cijena doplate: 50,00 KM/h
Naše radno vrijeme implementatora na programu je od 08:00h do 16:00h radnim danima.
Korisnici koji žele obuku izvan radnog vremena vrše doplatu.
Dizajn izvještaja cijena: 50,00 KM/h
Izmjene na postojećim izvještajima za potrebe korisnika.
Kreiranje i formatiranje logotipa cijena po 1 bloku: 50,00 KM
Po bloku (gornji - lijevo i desno, donji)
Usluge analize, razvoja i testiranja cijena 150,00 KM/h
Dorade na zahtjev korisnika
Usluge konverzije podataka
Import ili konverzija podataka za prema osnovnoj strukturi iz dogovorenog prihvatljivog formata za podatke:
-Registar artikala, cijena: 50,00 KM
-Registar partnera, cijena: 50,00 KM
-Opći registri, cijena: 50,00 KM
-Stanja skladišta cijena: 50,00 KM
-Registar stalnih sredstava cijena: 50,00 KM
-Kontni plan cijena: 50,00 KM

Za neodgovarajuće formatirane podatke vrši se doplata u iznosu od po 50,00 KM po svakom importu.

doplata + 50,00 KM
Usluge servisa – korisničke podrške izlazak na teren: 80,00 KM (režijski trošak dolaska)
(intervencije na terenu – na lokaciji korisnika) cijena Ugovorenog sata: 50,00 KM/h
Intervencije po pozivu korisnika. cijena sata za prekoračenje: 75,00 KM/h
Obračunska jedinica = 30 minuta cijena sata bez Ugovora o održavanju: 200,00 KM/h

Usluge servisa – korisničke podrške cijena Ugovorenog sata: 50,00 KM/h
(podrška sistemom za udaljeni pristup ili telefonski) cijena sata za prekoračenje: 75,00 KM/h
cijena sata bez Ugovora o održavanju: 200,00 KM/h
Radno vrijeme korisničke podrške na programu je od 08:00h do 20:00h radnim danim, subotom od 09:00h do 17:00h. Minimalno trajanje intervencije za obračun je 10 min.
Usluge servisa – korisničke podrške
(izvan radnog vremena - doplata)

Ukoliko se prethodno dogovori.

- (06:00h – 08:00h i 20:00h – 24:00h i neradnim danima)

doplata + 100,00 KM
Usluge podrške se pružaju iz ugovorenog fonda sati za period, a do iskorištenja istog i uključene su u iznos mjesečnog održavanja. Po iskorištenju sati se obračunavaju dodatno prema cjeniku za sate prekoračenja.